Regulamin korzystania z serwisu sfora.pl

Regulamin korzystania z serwisu sfora.pl

I. Postanowienia ogólne.

Administratorem serwisu sfora.pl jest HTTP SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 81 B, lokal A-51, 00-382 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000326454, o numerze REGON 141771691, o numerze NIP 7010175319, z kapitałem zakładowym w wysokości 10.000,00 (dziesięć tysięcy) zł

Administrator serwisu sfora.pl zwany jest w dalszej części niniejszego regulaminu HTTP.

Niniejszy regulamin zwany jest w dalszej części Regulaminem.

Pozostałe definicje stosowane w Regulaminie:

1. użytkownik – osoba korzystająca z serwisu sfora.pl. Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych może być również użytkownikiem pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego. W przypadku określonych usług serwisu sfora.pl, HTTP zastrzega sobie prawo wprowadzenia innych kryteriów uprawniających do korzystania z serwisu lub jego części.

2. serwis sfora.pl (lub serwis) – zbiór stron www w domenie o nazwie sfora.pl, składających się na serwis sfora.pl, umieszczony na stronie głównej http://www.sfora.pl/, o charakterze informacyjnym, umożliwiający w szczególności dodawanie treści przez użytkowników.

3. treść – treść zamieszczona w serwisie przez użytkownika, w szczególności link, komentarz, opinia, itp.; formaty, dopuszczalne wielkości treści i inne cechy zależne są od bieżącej funkcjonalności serwisu.

4. serwery HTTP – serwery, na których zainstalowane jest odpowiednie oprogramowanie obsługujące serwis sfora.pl i na których - w ramach serwisu sfora.pl – zapisywane są wszelkie treści umieszczone w serwisie, w szczególności informacje, linki, opinie, komentarze, pliki, itp.

II. Zasady korzystania z serwisu sfora.pl

1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z serwisu sfora.pl umożliwiającego m.in. nieodpłatne zamieszczanie treści w serwisie sfora.pl, w tym w szczególności prawa i obowiązki użytkowników, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności HTTP jako administratora serwisu sfora.pl. W kwestiach w Regulaminie lub w serwisie sfora.pl nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

2. Dla prawidłowego korzystania z serwisu sfora.pl niezbędne jest: posiadanie odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu wraz z oprogramowaniem niezbędnym dla przeglądania zasobów Internetu.

3. Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

4. Wszelkie prawa do serwisu sfora.pl, w tym w szczególności prawa autorskie (z wyłączeniem utworów umieszczanych przez użytkowników, do których prawa HTTP przysługują jedynie w zakresie określonym przepisami prawa) przysługują HTTP.

5. Użytkownik w ramach korzystania z serwisu sfora.pl, na zasadach określonych Regulaminem, i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo w szczególności:

a. przeglądać serwis sfora.pl, w tym treści umieszczone w Serwisie przez siebie lub innych użytkowników,

b. zamieszczać w Serwisie treści,

c. głosować na dane treści zamieszczone w Serwisie zgodnie z dostępną funkcjonalnością Serwisu,

d. umieszczać w innych serwisach lub stronach internetowych, na forach dyskusyjnych lub jakichkolwiek innych witrynach internetowych oraz rozpowszechniać w Internecie w inny sposób (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów) linki do poszczególnych stron funkcjonujących w ramach serwisu sfora.pl.

6. Warunkiem korzystania z serwisu sfora.pl jest wyrażenie przez użytkownika zgody na postanowienia Regulaminu. Korzystanie przez użytkownika z serwisu sfora.pl oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia. Korzystanie przez użytkownika z serwisu sfora.pl polegające na zamieszczaniu treści w ramach serwisu sfora.pl oznacza, iż użytkownik zaświadcza, iż jest uprawniony do ich zamieszczania w ramach serwisu oraz jest władny udzielić HTTP określonych w Regulaminie zgód. Konsekwencje takich działań, w szczególności brak stosownych praw lub uprawnień, obciążają wyłącznie użytkownika dopuszczającego się niezgodnych z prawem działań.

7. Za skutki działań użytkownika polegających na umieszczeniu określonych treści w serwisie sfora.pl, a także za skutki udzielenia HTTP, zgodnie z Regulaminem, przez użytkownika zgód, w tym za korzystanie przez HTTP z udzielonych przez użytkownika praw (zgód) w granicach tych praw (zgód), odpowiedzialność ponosi wyłącznie ten użytkownik. W przypadku gdyby jakikolwiek podmiot wystąpił z roszczeniami wobec HTTP z tytułu umieszczenia przez danego użytkownika określonych treści w serwisie sfora.pl lub z tytułu udzielenia HTTP, zgodnie z Regulaminem, przez użytkownika zgód, a także z tytułu korzystania przez HTTP z udzielonych przez użytkownika praw (zgód) w granicach tych praw (zgód), użytkownik będzie zobowiązany bezwarunkowo, nieodwołalnie i na pierwsze żądanie HTTP lub takiego podmiotu zadośćuczynić jego uzasadnionym roszczeniom. W przypadku gdyby HTTP już zadośćuczyniło takim roszczeniom, użytkownik będzie zobowiązany do zapłaty HTTP wszelkich poniesionych z tego tytułu przez HTTP kosztów, w tym kosztów pomocy prawnej. Zobowiązania użytkownika określone w niniejszym punkcie dotyczą sytuacji, gdy roszczenia osób trzecich objęte niniejszym punktem będą bezpośrednią konsekwencją działań lub zaniechań użytkownika dotyczących zamieszczenia określonych treści w Serwisie.

8. Użytkownik korzystając z serwisu sfora.pl poprzez zamieszczenie danej treści zapewnia, iż służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, oraz że jest w świetle prawa władny do takich działań (zapewnienie legalności działań użytkownika), jak również jest władny do udzielania HTTP określonych w Regulaminie zgód, a wykonywanie tych praw przez HTTP zgodnie z ich zakresem (zakresem zgód) nie naruszy praw osób trzecich.

9. Z tytułu korzystania z serwisu sfora.pl HTTP nie pobiera od użytkownika wynagrodzenia. Z tytułu korzystania z serwisu sfora.pl użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie, w tym także za udzielone zgodnie z Regulaminem zgody.

10. Z serwisu sfora.pl użytkownicy mogą korzystać bez dokonywania rejestracji i aktywacji.

11. Treści zamieszczane przez użytkownika staja się dostępne w serwisie niezwłocznie po ich umieszczeniu przez użytkownika, przy czym HTTP zastrzega możliwość opóźnień.

12. Każdy użytkownik serwisu sfora.pl jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym w Polsce prawem, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi i zasadami "netykiety." Zakazane jest (i jest rozumiane za naruszenie postanowień niniejszego punktu Regulaminu):

a. zamieszczanie w serwisie treści o charakterze promującym lub reklamującym (w szczególności reklamy własnego lub cudzego przedsiębiorstwa, usług lub produktów), o ile głównym celem takich treści jest reklama lub promocja lub umieszczanie w serwisie treści sprzecznych z prawem, naruszających zasady współżycia społecznego, powszechnie akceptowalne normy społeczno-obyczajowe (w szczególności zakazane jest umieszczenie w serwisie sfora.pl treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, treści o charakterze pornograficznym, treści pochwalających faszyzm, komunizm, nazizm, treści pochwalających, propagujących lub promujących przemoc, naruszających uczucia religijne),

b. umieszczanie linków prowadzących do treści określonych w pkt a powyżej jak również linków: do stron internetowych będących dopiero w budowie lub których treść strony jest losowo wybierana lub też zmienia się w zależności od rodzaju przeglądarki użytkownika lub do stron internetowych będących przekierowaniem na inną stronę,

c. naruszanie w jakikolwiek sposób praw osób trzecich w szczególności, własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich osób trzecich oraz dóbr osobistych osób trzecich, w tym także prawa do wizerunku, dobrego imienia, czci,

d. inne zachowanie użytkownika, w sposób oczywisty sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi lub zasadami "netykiety", w tym zachowania polegające na istotnym, ponad przeciętną miarę, obciążaniu serwerów lub łączy HTTP, dokonywanie włamań lub prób włamań do systemów informatycznych HTTP itp.

13. Użytkownik korzystając z serwisu oświadcza, iż przyjął do wiadomości, iż usunięcie dodanej przez użytkownika treści jest równoznaczne z powiadomieniem go o zamiarze usunięcia treści ze względu na naruszenie postanowień Regulaminu, w tym w szczególności punktu 12 a-d Regulaminu, lub ze względu na wpłynięcie urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie przez HTTP wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danej treści lub z innych powodów, wynikających z przepisów prawa lub Regulaminu, w oparciu o które HTTP ma prawo usunąć konkretną treść. Niezależnie od powyższego HTTP jest uprawniona do dalej idących, przewidzianych prawem kroków, w tym do powiadomienia właściwych organów państwowych, powołanych do zapobiegania i ścigania przestępstw.

14. HTTP oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, by serwis sfora.pl dostępny był nieprzerwanie oraz by świadczone w jego ramach usługi były na najwyższym możliwym poziomie, przy czym, mając na uwadze nieodpłatny charakter serwisu sfora.pl, HTTP nie wyklucza czasowego zawieszenia dostępności serwisu sfora.pl, w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących ten serwis oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy.

15. W przypadku gdy przerwa lub czasowe zawieszenie dostępności serwisu sfora.pl będą możliwe do przewidzenia, o ile to będzie możliwe i uzasadnione, HTTP powiadomi użytkownika o takich zdarzeniach z odpowiednim wyprzedzeniem umieszczając na stronie głównej serwisu sfora.pl (http://www.sfora.pl/) stosowną informację.

16.W ramach serwisu sfora.pl HTTP zapewnia narzędzia zgłaszania przez użytkowników do HTTP informacji o naruszeniu prawa, regulaminu, naruszeniu dobrych obyczajów, norm współżycia społecznego itp. W tym celu HTTP zapewni użytkownikom możliwość zgłoszenia takich naruszeń poprzez mechanizm dostępny w serwisie: „Zgłoś”. Użytkownicy powinni wykorzystywać ten mechanizm w każdym przypadku oczywistego nielegalnego lub sprzecznego z Regulaminem działania użytkownika. HTTP udostępnia również użytkownikom adres poczty elektronicznej w celu zgłaszania innych działań nielegalnych lub sprzecznych z Regulaminem abuse@free4fresh.com.

17. HTTP oświadcza, iż stosowane przy ochronie serwisu sfora.pl środki nie gwarantują bezpieczeństwa przekazu informacji. Jednocześnie HTTP oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z serwisu sfora.pl. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać na adres abuse@free4fresh.com. HTTP do korzystania z Internetu, w tym serwisu sfora.pl, zaleca używanie aktualnego oprogramowania antywirusowego lub innego chroniącego użytkownika oprogramowania. W celu uzyskania szerszych informacji na temat bezpieczeństwa w Internecie, HTTP zaleca użytkownikowi, by zwrócił się o takie informacje do świadczących tego typu usługi informatyczne. HTTP nie odpowiada, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, za szkody poniesione przez użytkowników przy korzystaniu z serwisu sfora.pl.

18. HTTP w celu poprawiania jakości serwisu sfora.pl zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności serwisu sfora.pl bez konieczności uprzedniego powiadamiania o tym fakcie użytkowników.

19. HTTP nie świadczy oraz nie zapewnia przechowywania i archiwizowania danych (treści zamieszczanych przez użytkowników Serwisu) poprzez ich umieszczanie na serwerach HTTP. Dane mogą być usunięte przez HTTP w każdej chwili, na zasadach określonych w Regulaminie, w tym również na skutek zawieszenia przez HTTP prowadzenia serwisu sfora.pl w przypadkach określonych w Regulaminie. HTTP zastrzega sobie również prawo niepublikowania treści na skutek zawieszenia przez HTTP prowadzenia serwisu sfora.pl. Z tego powodu HTTP odradza umieszczanie treści w serwisie sfora.pl bez jednoczesnego pozostawienia sobie przez użytkownika kopii takich treści, jeśli umieszczane treści przedstawiają dla użytkownika jakąkolwiek wartość. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu wyłączających odpowiedzialność HTTP wyraźnie lub zezwalających HTTP na określone działania, przez co wyłączona jest odpowiedzialność HTTP za takie działania, HTTP nie odpowiada również, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie:

a. za niewłaściwy sposób korzystania przez użytkowników z serwisu sfora.pl i szkody wynikłe z tego tytułu,

b. za treści umieszczane przez użytkowników w serwisie sfora.pl, w tym w szczególności za zamieszczone linki prowadzące do określonych stron internetowych oraz za treści umieszczone na tych stronach; i szkody wynikłe z tego tytułu,

c. z tytułu naruszenia przez użytkowników praw osób trzecich poprzez korzystanie z serwisu sfora.pl, w tym w szczególności poprzez naruszenie praw osobistych lub praw autorskich osób trzecich,

d. za szkody wynikające z niewłaściwej interpretacji jak również niewłaściwego wykorzystania udostępnionych danych meteorologicznych, notowań giełdowych lub kursów walut zamieszczonych w serwisie,

e. mając na uwadze darmowy charakter serwisu sfora.pl, HTTP w zakresie wszystkich darmowych usług udostępnianych w serwisie nie odpowiada za niefunkcjonowanie lub nieprawidłowe funkcjonowanie serwisu sfora.pl w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie; HTTP deklaruje, iż będzie dokładać starań, by okresy niedziałania lub nieprawidłowego działania serwisu sfora.pl nie miały miejsca lub były ograniczone do niezbędnego minimum; w przypadku wprowadzenia przez HTTP płatnych usług w ramach serwisu sfora.pl, Regulamin zostanie zmieniony i określone zostaną zasady odpowiedzialności HTTP w stosunku do użytkowników, którzy z takich usług będą korzystać,

f. za utratę jakichkolwiek treści umieszczonych przez użytkowników w serwisie sfora.pl.

20. Uwagi i zastrzeżenia dotyczące serwisu sfora.pl należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej kontakt@sfora.pllub pisemnie na adres: HTTP Sp. z o.o., Warszawa (kod 00-382), ul. Solec 81 B, lokal A-51.

21. HTTP oświadcza, iż wszystkie treści umieszczane w serwisie sfora.pl przez użytkowników są rejestrowane przez HTTP, podobnie jak adresy IP, z jakich umieszczenie nastąpiło. HTTP oświadcza, iż każdorazowo gdy zwracają się o to do HTTP odpowiednie, uprawnione organy państwowe powołane do wykrywania, zapobiegania lub ścigania przestępstw, HTTP udostępnia takim organom odpowiednie dane związane z funkcjonowaniem serwisu sfora.pl, w tym dane dotyczące IP użytkownika, który umieścił daną treść lub w inny sposób korzystał z serwisu sfora.pl, przy czym HTTP działa w tym zakresie wyłącznie zgodnie z właściwymi przepisami prawa zobowiązującymi HTTP do przekazania takich danych.

22. HTTP oświadcza iż w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług serwis sfora.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się z danego adresu IP (tzw. cookies). Użytkownik może w dowolnym momencie wyłączyć opcję przyjmowania cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu sfora.pl. 23. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 maja 2013 roku. Regulamin jest dostępny na stronie http://www.sfora.pl/regulamin.

24. HTTP zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, HTTP poinformuje użytkowników o dokonanej zmianie poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w serwisie obok tekstu dotychczasowego wraz z informacją o dokonaniu zmian. Zmiana Regulaminu obowiązuje użytkownika po upływie 14 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie z zdaniem poprzedzającym. Korzystanie przez użytkownika z serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.