Zasady ogólne opodatkowania i skala podatkowa

Do rozliczenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w danym roku podatkowym, w przypadku podatników, do których zastosowanie ma art. 45 ust. 1 ustawy o PIT, a osiągane przez nich dochody (lub poniesione straty) oraz odliczenia (dokonywane) nie mieszczą się w zakresie zeznania PIT 37, służy z założenia deklaracja PIT 36. Korzystają z niej z zasady podatnicy, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach ogólnych, przy zastosowaniu skali podatkowej. Czym są więc te zasady ogólne? I jak działa skala podatkowa?

Zasady ogólne opodatkowania

Zasady ogólne opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, określa art. 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwanej „ustawa o PIT”. Zgodnie z nim (z odpowiednimi zastrzeżeniami) ustawodawca zdecydował, że podstawę obliczenia podatku stanowi dochód, po odliczeniu odpowiednich kwot. Te kwoty, które można odliczać, to między innymi składki określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych (z dnia 13 października 1998 r.), zapłacone składki (ze środków podatnika) na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne (podatnika lub innych osób z nim współpracujących) zgodnie z przepisami innych Państw członkowskich Unii Europejskiej lub  Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej, wpłaty na indywidualne kontro zabezpieczenia emerytalnego, wydatki na określone cele – w tym określone w przepisach specjalnych ulg i zwolnień podatkowych (np. tak zwana ulga na internet czy darowizny na określone cele).

Skala podatkowa PIT w Polsce

Skala podatkowa PIT w Polsce

Podstawowe zasady podatkowe, wskazują również wysokość podatku. W przypadku podatku dochodowego, obliczanego na zasadach skali podatkowej, podatnik powinien sięgnąć do zapisów art. 27 ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem, podatek pobiera się w zależności od wysokości podstawy obliczenia podatku. Jeżeli podstawa ta nie przekracza kwoty granicznej 85 528 złotych, to podatek wynosi 17% minus kwota zmniejszająca podatek. Jeżeli natomiast podstawa obliczenia podatku przekracza 85 528 złotych, podatek wynosi 14 539 zł 76 gr +32% nadwyżki ponad 85 528 zł, minus kwota zmniejszająca podatek.

PIT 36

Zgodnie z art. 45 ustawy o PIT, obowiązkiem podatnika jest nie tylko obliczać i przekazywać do organów podatkowych odpowiednie podatki, ale również składać tak zwane zeznania. Zeznania to specjalne dokumenty, przygotowywane według określonego wzoru – papierowo lub elektronicznie. Takie druki podatkowe służą do przedstawienia organom podatkowych wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w danym roku podatkowym i składa się je zasadniczo raz do roku. W przypadku PIT 36, deklarację przygotowuje się od dnia 15 lutego, do dnia 30 kwietnia, roku następującego po roku podatkowym. W przypadku ewentualnych błędów lub braków podatnik powinien uzupełnić lub poprawić swoje zeznanie bez dodatkowego wezwania organu – do tego służy tak zwana korekta PIT 36. Jest to w praktyce ten sam druk wykorzystywany jedynie w innym celu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here